Sleduj nás na Instagramu @improveyourshop!

Obchodní podmínky

21 (black)

Obchodní podmínky spolku Improve Yourself Shop, s.r.o.

IČ: 09229221

se sídlem:

Frýdlantská 1888
Frýdek - Místek
738 01

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv mezi firmou Improve Yourself Shop, s.r.o. a jinou fyzickou či právnickou osobou, (dále jen „zákazník") a platí pro všechno zboží a produkty poskytované firmou Improve Yourself Shop, s.r.o. zákazníkům. Firma Improve Yourself Shop, s.r.o. je provozovatelem webové stránky www.improveyourselfshop.cz (dále jen „webové stránky").1.2 Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi firmou Improve Yourself Shop, s.r.o. a zákazníkem, kdy předmětem takového vztahu je koupě zboží a produktů na webových stránkách spolku, dále také jen „zboží" či „kupní smlouva". Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

1.3 Znění obchodních podmínek může firma Improve Yourself Shop, s.r.o. v celém rozsahu měnit či doplňovat. Změna či doplnění obchodních podmínek bude zákazníkovi oznámeno na jeho emailovou adresu, přičemž zákazník má právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho měsíce.

 

1.4 Vymezení pojmu. Pojmem „objednávka" se rozumí objednání zboží či produktů přes webové stránky www.improveyourselfshop.cz .1.5 Smluvní strany se dohodly, že vylučují použít ustanovení §1726, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3 a §1950 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku.

 

2. Nabídky, objednávky, termíny dodání zboží a vedlejší ujednání

 

2.1 Veškeré nabídky činěné firmou Improve Yourself Shop, s.r.o. jsou vůči třetím osobám nezávazné, jsou pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh firmy Improve Yourself Shop, s.r.o. na uzavření smlouvy ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka firmy Improve Yourself Shop, s.r.o., nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

 

2.2 Smluvní vztah mezi spolkem Improve Yourself Shop, s.r.o. vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany firmy Improve Yourself Shop, s.r.o. a uhrazením celé platby za produkty či služby, a to v souladu s těmito podmínkami.

 

2.3 Pro účely těchto obchodních podmínek se zbožím rozumí veškeré výrobky a produkty nabízené firmou Improve Yourself Shop, s.r.o.. na webových stránkách spolku.

 

2.4 Objednávku lze učinit pouze písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Písemná forma je zachována i při použití elektronické pošty. Objednávka zákazníka je vůči firmě Improve Yourself Shop, s.r.o,. účinná okamžikem jejího písemného potvrzení zákazníkovi.

 

2.5 Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení/název společnosti, dat. nar. / IČO, adresa, telefonní číslo a emailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.

 

2.6 Jakékoli změny či doplnění objednávky jsou vůči firmě Improve Yourself Shop, s.r.o., účinné okamžikem jejich písemného potvrzení zákazníkovi či provedením takové změny při plnění objednávky.

 

2.7 Firma Improve Yourself Shop, s.r.o., není povinen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro firmu Improve Yourself Shop, s.r.o., závazná.

 

2.8 V případě digitální obsahu se jedná o dílo chráněné autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu spolku dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností autora uvedeného na každém online a video kurzu. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech zákazníka a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne. Spolek neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se snaží předat ty nejúčinnější informace a postupy.

 

3. Cena

 

Cenou za služby a produkty se rozumí cena uváděná na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

4. Platební podmínky

 

4.1 Zákazník zaplatí kupní cenu za zboží, pokud se smluvní strany nedohodou jinak, následujícími způsoby:

 

• Bezhotovostním bankovním převodem do 3 dnů od objednání produktu či služby.

• Prostřednictvím platebního systému GoPay/ PayU.

• Bezhotovostně platební kartou.

 

4.2 Za okamžik zaplacení ceny za službu či produkty zákazníkem se v případě bezhotovostní platby považuje připsání příslušné částky, a to v plné výši, na bankovní účet firmy Improve Yourself Shop, s.r.o.,

 

4.3 Platby provedené zákazníkem jsou firmy Improve Yourself Shop, s.r.o., započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na vedlejší náklady, smluvní pokutu, úroky z prodlení a poté na úhradu jistiny.

 

5. Termín a způsob dodání

 

5.1 Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 12:00, bude zákazníkovi doručeno zpravidla do třetího pracovního dne kamkoli po ČR. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích jsou zpracovávány vždy první pracovní den, který po nich následuje. Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

 

5.2 Dodání zboží

 

Doručení zajišťuje firma Improve Yourself Shop, s.r.o., prostřednictvím některého z níže uvedených způsobů. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

 

Zásilkovna:

- cena: 100 Kč (+ 30 Kč - dobírka)

 

Kurýr:

- cena: dle váhy zboží (+ 30 Kč - dobírka)

 

5.3 Převzetí zboží

 

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu (dále jen „Prodávajícího").

 

6. Ujednání o mlčenlivosti

 

Smluvní strany se zavazují zachovávat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud či jiný oprávněný orgán. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrných informací bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří je musí vzhledem ke své pracovní náplni znát a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost. Smluvní strany ujednávají, že zajistí dodržení povinnosti zachovávat mlčenlivost i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu jednání mezi smluvními stranami. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení této smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

7.1 Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách https://improve-yourself.cz/gdpr nebo je firma ImproveYourself Shop, s.r.o.. na požádání poskytne.

 

8. Odstoupení od smlouvy

 

8.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li firma Improve Yourself Shop, s.r.o.. v prodlení s poskytnutím služeb či produktů více jak čtyři týdny od dohodnutého termínu poskytnutí produktů či služeb.

 

8.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

 

8.4 V případě objednávky akce přes webové stránky spolku je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen zaslat žádost na e-mailovou adresu firmy Improve Yourself Shop, s.r.o.. 

 

8.5 V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré zboží, které obdržel, a to včetně veškeré dokumentace, a to na adresu: Křižíkova 1774, Frýdek - Místek, 738 01. Při odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží. Po doručení odstoupení od smlouvy vrátí spolek zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

8.6 Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8.7 Zákazník odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

8.8 Pokud se jedná o nákup videokurzů na DVD, odstoupení od smlouvy je možné pouze pokud nedošlo k porušení původního obalu datového nosiče.

 

8.9 Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodání digitálního obsahu. Jedná se o případy nákupu online kurzů a videokurzů dodávaných formou „ke stažení".

 

9. Vyřizování reklamací

 

9.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo uplatnění práva z vad. Rozsah uplatnění práva z vadného plnění závisí na tom, zda došlo k porušení smlouvy podstatným způsobem, či porušení podstatné není.

 

9.2 Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 

9.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

9.4 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

9.5 Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva, jakoby šlo o nepodstatné porušení kupní smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

9.6 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

9.7 Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

9.8 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

9.9 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

9.10 Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 

a) zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,

b) zboží bylo poškozeno přírodními živly,

c) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

 

9.11 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 

a) Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny.

b) Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

9.12 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci na základě dokumentu (ke stažení zde: Reklamační-formulář) jednou z následujících možností:

 

a) na e-mailovou adresu spolku: shop@improve-yourself.cz

b) poštou na adresu: Křižíkova 1774, Frýdek - Místek, 738 01

c) osobně na adrese firmy.

 

Zboží je nutné následně zaslat nebo doručit pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele.

 

9.13 Po obdržení reklamace přistoupí prodávající k jejímu vyřízení. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

9.14 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Lhůta počíná běžet od doručení zboží prodávajícímu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rozhodnutí o reklamaci znamená vydání vyjádření, zda je dle prodávajícího reklamace oprávněná, či nikoli a jakým způsobem bude vada zboží řešena.

 

9.15 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Vyřízení reklamace znamená opravu zboží, popřípadě výměnu zboží či vrácení finančních prostředků při uplatnění slevy z kupní ceny či odstoupení od smlouvy.

 

10. Způsob mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů

 

11.1 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11. Závěrečná ujednání

 

11.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tyto obchodní podmínky uzavřely po důkladném seznámení se s jejich obsahem, svobodně a vážně, přijímají je, přičemž práva a povinnosti v nich stanovené se zavazují dodržovat.

 

11.2 Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nemá tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

11.3 Veškeré právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020.